fbpx

หลักสูตรที่สร้างประสบการณ์จริง

หลักสูตรผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก ที่จะเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ เกิดเป็นวิสาหกิจที่มีศักยภาพและยั่งยืนในการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ ตลอดจนเป็นส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและก้าวหน้า ทำให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิสาหกิจใหม่ๆ ตามกระแสโลกาภิวัตน์ทางเทคโนโลยีและการค้าในระดับนานาชาติ

TEBC Season 2

เนื้อหาภายในหลักสูตร

หลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่กับนวัตกรรมสมุนไพร และช่องทางการต่อยอดธุรกิจ สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

 • ครั้งที่ 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2562 : เปิดโลกสู่การเป็นผู้ประกอบการแบบมืออาชีพ (Introduction Day)

  เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
  9.00-10.00 น. แนะนำหลักสูตรนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก และแนวโน้ม SME ด้านสุขภาพและความ

  ดร.มะลิวัลย์
  หฤทัยธนาสันติ์

  ผู้อำนวยการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

  ดร.พิลาณี
  ไวถนอมสัตย์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ประธานหลักสูตร

  10.00-11.00 น. แนวโน้มของ SME อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

  นายสุวรรณชัย
  โลหะวัฒนกุล

  ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

  11.00-12.00 น. กฎหมายเครื่องสำอางกับ อย.
  - กฏหมายและการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลเครื่องสำอางก่อนออกสู่ตลาด

  ภญ.ปริณดา
  เตชะศิรินุกูล

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  13.00-16.30 น. เทคนิคการสื่อสาร และบุคลิกภาพสำหรับผู้ประกอบการ

  คุณวรศรา
  บำรุงเวช

  คุณครูสอนการแสดง โรงเรียนการแสดง The Drama Academy

 • ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2562 : สร้างแบรนด์ให้แตกต่างด้วยสารสกัดงานวิจัย (Cosmetic Ingredient)

  เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
  9.00-11.00 น. Cosmetics Ingredient: Herbs เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ workshop

  ดร.วีรศิลป์
  สอนจรูญ

  นักวิจัย สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  11.00-12.00 น. เทคโนโลยีการสกัดสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

  ดร.อุดมลักษณ์
  สุขอัตตะ

  นักวิจัยชำนาญการ สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  13.00-17.00 น. เทคโนโลยีการสกัดสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และ workshop

  ดร.อุดมลักษณ์
  สุขอัตตะ

  นักวิจัยชำนาญการ

  คุณประภัสสร
  รักถาวร

  นักวิจัยชำนาญการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ครั้งที่ 3 วันที่ 8 กันยายน 2562 : สร้างสูตรสกินแคร์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย (Skincare Formulation)

  เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
  9.00-10.30 น. Cosmetics Formulation (Texture) >> Skincare
  - ประเภทและความแตกต่างของ Skincare

  ดร.สุพนิดา
  วินิจฉัย

  นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  10.30-12.00 น. การสร้างสูตรเครื่องสำอางในกลุ่ม Skincare

  คุณพัลลภา
  วุฒิภาพรกุล

  นักวิจัยสถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  13.00-15.00 น. Workshop การสร้างสูตรเครื่องสำอางในกลุ่ม Skincare

  คุณพัลลภา
  วุฒิภาพรกุล

  นักวิจัยสถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  15.00-16.30 น. Case Study ด้านการทำธุรกิจสกินแคร์ของผลิตภัณฑ์ Acnoc

  คุณวุฒิพงษ์
  ผาณิตเศรษฐกร

  กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

 • วันที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2562 : สร้างสูตรเมคอัพให้โดดเด่นนำเทรนด์ (Makeup Formulation)

  เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
  9.00-12.00 น. Cosmetics Formulation (Texture) >> Makeup
  - การสร้างสูตรเครื่องสำอางในกลุ่ม Makeup

  ผศ.ดร.นิสากร
  เเซ่วัน

  อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  13.00-17.00 น. Workshop
  - สร้างสูตรผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Makeup

  ผศ.ดร.นิสากร
  เเซ่วัน

  อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • ครั้งที่ 5 วันที่ 22 กันยายน 2562 : สร้างแบรนด์ให้ปัง วางแผนการเงินให้เป็น (Branding and Financial Projection)

  เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
  9.00-12.00 น. Financial Projection & Fund Raising

  ดร.กิตติชัย
  ราชมหา

  หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

  13.00-17.00 น. Workshop: Case Study of Branding
  - กรณีศึกษาการสร้างแบรนด์จาก Local Brand

  อาจารย์ทรงพล
  เนรกัณฐี

  นักวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ทรงพล เนรกัณฐี นักวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์

 • ครั้งที่ 6 วันที่ 29 กันยายน 2562 : มาตรฐานที่สำคัญและการตลาดสมัยใหม่ (Quality Control and Marketing)

  เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
  9.00-12.00 น. Manufacturing & Quality Control: Bill of Material, Packaging, Design
  - กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพจากโรงงานเครื่องสำอาง

  คุณสุริยาพร
  ฉันทกุล

  ที่ปรึกษาด้านการบริหารคุณภาพ

  ดร.ทอง
  พุทธลอด

  ที่ปรึกษาโครงการภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  13.00-14.00 น. Marketing (PR & Advertising / Exhibition)
  - การตลาดเครื่องสำอาง

  คุณวุฒิพงษ์
  ผาณิตเศรษฐกร

  กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

  14.00-16.30 น. Case Study ด้านการทำธุรกิจแบรนด์ J Hair Serum

  คุณกันต์กนิษฐ์
  สระทองอ้อย

  กรรมการผู้จัดการบริษัท นัมเบอร์วัน 888 จำกัด

 • ครั้งที่ 7 วันที่ 6 ตุลาคม 2562 : วางแผนธุรกิจให้มั่นคงและการเตรียม Pitch Deck (Business Model Canvas and Pitch Deck)

  เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
  9.00-12.00 น. Workshop: Business Model Canvas
  - ไอเดียสู่การเป็นผู้ประกอบการด้วย Business Model Canvas

  คุณวุฒิพงษ์
  ผาณิตเศรษฐกร

  กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

  13.00-17.00 น. แผนธุรกิจเครื่องสำอางและการเตรียม Pitch Deck

  คุณวุฒิพงษ์
  ผาณิตเศรษฐกร

  กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

 • ครั้งที่ 8 วันที่ 20 ตุลาคม 2562 : เปิดมุมมองช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ (Distribution Channel)

  เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
  9.00-12.00 น. Distribution Channel (T.T. M.T. Online)
  - ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าแบบดั้งเดิม
  - ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า แบบสมัยใหม่

  คุณธนิศร์
  จริยากาญจนา

  อดีตผู้จัดการฝ่ายบริหารตัวแทนจำหน่ายและการตลาดของบริษัทรถยนต์ชั้นนำของโลก อย่าง BMW และ Izusu

  13.00-14.30 น. Distribution Channel
  - การนำเข้าสินค้าในจีนและ E-Commerce

  Mr.Jun
  Jiang

  ผู้จัดการ Quality Plus China

  14.30-16.00 น. Distribution Channel
  - การส่งออกตลาดจีน และระบบโลจิสติกส์แบบ B2C ของจีน

  คุณกฤตกร
  อุตตโม

  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์-อี จำกัด ผู้ให้บริการส่งสินค้าด่วนจากไทยไปจีน และ ผู้ให้บริการ B2C Cross border to China

 • ครั้งที่ 9 วันที่ 27 ตุลาคม 2562 : การแข่งขันแผนธุรกิจผ่านการ Pitching (Pitching Day)

  เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
  9.00-16.00 น. Workshop: Business Plan Pitching
  - นำเสนอผลงานผ่านการ Pitching

  คณะกรรมการพิจารณารางวัล

  16.00-17.00 น. Graduation Ceremony
  - พิธีสำเร็จหลักสูตร

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • วันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 (กิจกรรมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) : เปิดประสบการณ์ตามรอยวิวัฒนาการวงการความงามเกาหลีแบบ Exclusive!

  เปิดประสบการณ์ธุรกิจในหัวข้อ “วิวัฒนการความงามของอุตสาหกรรมเกาหลี (HEALTH AND BEAUTY EVOLUTION EXPLORING TRIP)” ณ ประเทศเกาหลี 4วัน 3คืน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)


หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เวลา เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
**ราคานี้ (40,000 บาท) ยังไม่รวมค่าเดินทางเปิดประสบการณ์ในตลาดต่างประเทศ ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะร่วมเดินทางหรือไม่ได้ตามความต้องการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจ เครื่องสำอาง นำองค์ความรู้และนวัตกรรม จากงานวิจัยไปต่อยอด
เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจ
เครื่องสำอาง นำองค์ความรู้และนวัตกรรม
จากงานวิจัยไปต่อยอด
เพื่อยกระดับขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการในการแข่งขัน และ มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดระดับนานาชาติ
เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการในการแข่งขัน และมี
ความพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดระดับนานาชาติ
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ เครื่องสำอางรายใหม่
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ
เครื่องสำอางรายใหม่

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจสร้างธุรกิจของตนเองผู้สนใจสร้างธุรกิจของตนเอง

ผู้สนใจสร้างธุรกิจของตนเอง

ผู้ประกอบการที่มองหาช่องทางใหม่ๆผู้ประกอบการที่มองหาช่องทางใหม่ๆ

ผู้ประกอบการที่มองหาช่องทางใหม่ๆ

ผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ

ผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอาง ด้วยนวัตกรรมสารสกัดขั้นสูงจากพืชและสมุนไพร

โอกาสในการส่งสินค้าจำหน่ายในต่างประเทศ

โอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจและแบรนด์เครื่องสำอาง

โอกาสในการเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจเพื่อรับทุนสนับสนุนจาก TCELS (Thailand Center of Excellence for Life Sciences (Public Organization))

เครือข่ายที่ปรึกษาและผู้ประกอบการด้านธุรกิจเครื่องสำอาง

การเข้าถึงงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านสารสกัดสมุนไพรเพื่อนำมาต่อยอดในธุรกิจ

กิจกรรมของหลักสูตร

0
56

เรียนรู้ตามหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จำนวน 56 ชั่วโมง

0
24

เปิดประสบการณ์ธุรกิจและมองหาโอกาสทางการตลาดเครื่องสำอาง ณ ประเทศเกาหลี จำนวน 24 ชั่วโมง

0
6

นำเสนอผลงานผ่านการ Pitching จำนวน 6 ชั่วโมง

ระยะเวลาในการดำเนินหลักสูตร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 18 สิงหาคม 2562
เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 27 ตุลาคม 2562

ติดต่อเรา

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.