fbpx

หลักสูตรที่สร้างประสบการณ์จริง

หลักสูตรผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก ที่จะเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ เกิดเป็นวิสาหกิจที่มีศักยภาพและยั่งยืนในการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ ตลอดจนเป็นส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและก้าวหน้า ทำให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิสาหกิจใหม่ๆ ตามกระแสโลกาภิวัตน์ทางเทคโนโลยีและการค้าในระดับนานาชาติ

TEBC Season 3 Schedule

กำหนดการสัมมนา

หลักสูตรการสร้างผู้ประกอบด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก
(Thailand Entrepreneur in Bio Cosmetic)

 • ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 - เปิดโลกสู่การเป็นผู้ประกอบการแบบมือ (Introduction Day)

  เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
  9.00-11.00 น. แนะนำหลักสูตรนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก และแนวโน้ม SME ด้านสุขภาพและความงาม

  ดร.พิลาณี
  ไวถนอมสัตย์

  รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ประธานหลักสูตร

  คุณวุฒิพงษ์
  ผาณิตเศรษฐกร

  กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

  ดร.พิกุลทอง
  ขอเพิ่มทรัพย์

  ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร

  11.00-12.00 น. กฎหมายเครื่องสำอางกับ อย.
  - กฏหมายและการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลเครื่องสำอางก่อนออกสู่ตลาด

  ภญ.ปริณดา
  เตชะศิรินุกูล

  ผสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

  13.00-16.30 น. เทคนิคการสื่อสาร และบุคลิกภาพสำหรับผู้ประกอบการ

  คุณวริศรา
  บำรุงเวช

  คุณครูสอนการแสดง โรงเรียนการแสดง The Drama Academy

  สถานที่: ห้องประชุม ชั้น 9 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

 • ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 - สร้างแบรนด์ให้แตกต่างด้วยสารสกัดงานวิจัย (Cosmetic Ingredient)

  เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
  9.00-11.00 น. Cosmetics Ingredient: Herbs เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ Workshop

  ดร.วีรศิลป์
  สอนจรูญ

  นักวิจัย สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  11.00-12.00 น. เทคโนโลยีการสกัดสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

  ดร.อุดมลักษณ์
  สุขอัตตะ

  นักวิจัยชำนาญการ สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

  13.00-17.00 น. เทคโนโลยีการสกัดสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และ Workshop

  ดร.อุดมลักษณ์
  สุขอัตตะ

  นักวิจัยชำนาญการ

  คุณประภัสสร
  รักถาวร

  นักวิจัยชำนาญการ สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  สถานที่: ห้องประชุม ชั้น 9 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

 • ครั้งที่ 3 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 - สร้างสูตรสกินแคร์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย (Skincare Formulation)

  เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
  9.00-10.30 น. Innovation in Cosmetic

  ดร.สุพนิดา
  วินิจฉัย

  นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  10.30-12.00 น. การวิจัยในคลินิกของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางก่อนออกจำหน่าย (Clinical Trial)

  ดร.ภก.วีรวัฒน์
  ตีรณะชัยดีกุล

  อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

  12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

  13.00-16.30 น. Cosmetics Formulation >> Skincare และ Workshop การสร้างสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในกลุ่ม Skincare

  คุณพัลลภา
  วุฒิภาพรกุล

  นักวิจัย สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  สถานที่: ห้องประชุม ชั้น 9 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

 • วันที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 2563 - สร้างสูตรเมคอัพให้โดดเด่นนำเทรนด์ (Makeup Formulation)

  เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
  9.00-12.00 น. Cosmetics Formulation (Texture) >> Makeup

  ดร.นภัตสร
  ดิษฐาวุฒิกุล

  อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

  13.00-17.00 น. Workshop
  - การสร้างสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในกลุ่ม Make up

  ดร.นภัตสร
  ดิษฐาวุฒิกุล

  อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  สถานที่: ห้องประชุม ชั้น 9 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

 • ครั้งที่ 5 วันที่ 8 มีนาคม 2563 – คุมคุณภาพให้แน่น สร้างแบรนด์ให้ปัง (Quality Control and Branding)

  เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
  9.00-11.00 น. Manufacturing & Quality Control: Bill of Material, Packaging, Design
  - กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพจากโรงงานเครื่องสำอาง

  คุณสุริยาพร
  ฉันทกุล

  ที่ปรึกษาด้านการบริหารคุณภาพ

  11.00-12.00 น. Workshop: Case Study of Branding

  อาจารย์ทรงพล
  เนรกัณฐี

  นักวางแผนกลยุทธ์การสร้าง แบรนด์

  12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

  13.00-14.00 น. กรณีศึกษาการสร้างแบรนด์จาก Local Brand

  อาจารย์ทรงพล
  เนรกัณฐี

  นักวางแผนกลยุทธ์การสร้าง แบรนด์

  14.00-16.00 น. Brand Solution
  - กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาให้กับแบรนด์

  คุณอัษฎา
  เทพยศ

  ประธานบริหาร Quality Plus Group

  สถานที่: ห้องประชุม ชั้น 9 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

 • ครั้งที่ 6 วันที่ 15 มีนาคม 2563 เพิ่มมูลค่าให้ไอเดีย พร้อมวางแผนธุรกิจให้มั่นคง (IP and Business Model Canvas + Pitch Deck)

  เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
  09.00-10.30 น. Workshop: Business Model Canvas
  - ไอเดียสู่การเป็นผู้ประกอบการด้วย Business Model Canvas

  คุณวุฒิพงษ์
  ผาณิตเศรษฐกร

  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

  10.30-12.00 น. แผนธุรกิจเครื่องสำอางและการเตรียม Pitch Deck

  คุณวุฒิพงษ์
  ผาณิตเศรษฐกร

  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

  12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

  13.00-14.30 น. การปิดความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยเครื่องมือทางการเงิน Risk Mitigation with Financial Tool

  คุณพิเชฐ
  ด่านไทยนำ

  ผู้บริหารส่วนพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXIM Excellence Academy : EXAC)

  14.30-16.00 น. วางกลยุทธ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

  คุณวีระเวช
  อรธนาลัย

  กรรมการผู้จัดการบริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

  สถานที่: ห้องประชุม ชั้น 9 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

 • ครั้งที่ 7 วันที่ 22 มีนาคม 2563 - วางแผนการเงินให้เป็น พร้อมลุยการตลาดสมัยใหม่ (Financial Projection and Marketing)

  เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
  9.00-12.00 น. Financial Projection & Fund Raising

  ดร.กิตติชัย
  ราชมหา

  หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

  12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

  13.00-14.30 น. Marketing (PR & Advertising / Exhibition)
  - การตลาดเครื่องสำอาง

  คุณวุฒิพงษ์
  ผาณิตเศรษฐกร

  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

  14.30-16.00 น. Case Study ด้านการทำธุรกิจ แบรนด์ Patapee Clay Mask

  คคุณกลยุทธ
  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

  สถานที่: ห้องประชุม ชั้น 9 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

 • ครั้งที่ 8 วันที่ 29 มีนาคม 2563 - เปิดมุมมองช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ (Distribution Channel)

  เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
  9.00-12.00 น. Distribution Channel (T.T. M.T. Online)
  - ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าแบบดั้งเดิม
  - ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า แบบสมัยใหม่

  คุณธนิศร์
  จริยากาญจนา

  อดีตผู้จัดการฝ่ายบริหารตัวแทนจำหน่ายและการตลาดของบริษัทรถยนต์ชั้นนำของโลก อย่าง BMW และ Izusu

  12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

  13.00-14.30 น. Distribution Channel
  - การนำเข้าสินค้าในจีนและ E-Commerce

  คุณณัฐฐา
  เขียวสง่า

  กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาณีน ลาปิเน่ แอดวานซ์ จำกัด ผู้ให้บริการรับจดเครื่องหมายการค้าในจีน และบริการรับจัดหาคู่ค้า และติดต่อกับคู่ค้าในจีน

  14.30-16.00 น. Crowdfunding Platform
  - เงินทุนสำหรับไอเดียธุรกิจ

  Ms. HongSin
  KWEK

  สถานที่: ห้องประชุม ชั้น 9 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

 • ครั้งที่ 9 วันที่ 9 เมษายน 2563 - การแข่งขันแผนธุรกิจผ่านการ Pitching (Pitching Day)

  เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
  9.00-12.00 น. Workshop: Business Plan Pitching 1
  - นำเสนอผลงานผ่านการ Pitching 1

  คณะกรรมการพิจารณารางวัล

  12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

  13.00-16.00 น. Workshop: Business Plan Pitching 2
  - นำเสนอผลงานผ่านการ Pitching 2

  คณะกรรมการพิจารณารางวัล

  16.00-17.00 น. Graduation Ceremony
  - พิธีสำเร็จหลักสูตร

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  สถานที่: โรงแรม KU Home

 • วันที่ 22-24 เมษายน 2563 (กิจกรรมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) – เปิดประสบการณ์ตามรอยวิวัฒนาการวงการความงามญี่ปุ่นแบบ EXCLUSIVE!

  เปิดประสบการณ์ธุรกิจ ณ ประเทศญี่ปุ่น


หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เวลา เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
**ราคานี้ (45,000 บาท) ยังไม่รวมค่าเดินทางเปิดประสบการณ์ในตลาดต่างประเทศ ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะร่วมเดินทางหรือไม่ได้ตามความต้องการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจ เครื่องสำอาง นำองค์ความรู้และนวัตกรรม จากงานวิจัยไปต่อยอด
เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจ
เครื่องสำอาง นำองค์ความรู้และนวัตกรรม
จากงานวิจัยไปต่อยอด
เพื่อยกระดับขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการในการแข่งขัน และ มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดระดับนานาชาติ
เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการในการแข่งขัน และมี
ความพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดระดับนานาชาติ
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ เครื่องสำอางรายใหม่
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ
เครื่องสำอางรายใหม่

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจสร้างธุรกิจของตนเองผู้สนใจสร้างธุรกิจของตนเอง

ผู้สนใจสร้างธุรกิจของตนเอง

ผู้ประกอบการที่มองหาช่องทางใหม่ๆผู้ประกอบการที่มองหาช่องทางใหม่ๆ

ผู้ประกอบการที่มองหาช่องทางใหม่ๆ

ผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ

ผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอาง ด้วยนวัตกรรมสารสกัดขั้นสูงจากพืชและสมุนไพร

โอกาสในการส่งสินค้าจำหน่ายในต่างประเทศ

โอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจและแบรนด์เครื่องสำอาง

โอกาสในการเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจเพื่อรับทุนสนับสนุนจาก TCELS (Thailand Center of Excellence for Life Sciences (Public Organization))

เครือข่ายที่ปรึกษาและผู้ประกอบการด้านธุรกิจเครื่องสำอาง

การเข้าถึงงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านสารสกัดสมุนไพรเพื่อนำมาต่อยอดในธุรกิจ

กิจกรรมของหลักสูตร

0
56

เรียนรู้ตามหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จำนวน 56 ชั่วโมง

0
24

เปิดประสบการณ์ธุรกิจและมองหาโอกาสทางการตลาดเครื่องสำอาง ณ ประเทศเกาหลี จำนวน 24 ชั่วโมง

0
6

นำเสนอผลงานผ่านการ Pitching จำนวน 6 ชั่วโมง

ระยะเวลาในการดำเนินหลักสูตร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563
เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 – 9 เมษายน 2563

ติดต่อเรา

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.