fbpx

หลักสูตรที่สร้างประสบการณ์จริง

หลักสูตรผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก ที่จะเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ เกิดเป็นวิสาหกิจที่มีศักยภาพและยั่งยืนในการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ ตลอดจนเป็นส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและก้าวหน้า ทำให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิสาหกิจใหม่ๆ ตามกระแสโลกาภิวัตน์ทางเทคโนโลยีและการค้าในระดับนานาชาติ

กำหนดการสัมมนา

หลักสูตรการสร้างผู้ประกอบด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก
(Thailand Entrepreneur in Bio Cosmetic)

เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
9.00-11.00 น. แนะนำหลักสูตรนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก และแนวโน้ม SME ด้านสุขภาพและความงาม

ดร.พิลาณี
ไวถนอมสัตย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ประธานหลักสูตร

คุณวุฒิพงษ์
ผาณิตเศรษฐกร

กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ดร.พิกุลทอง
ขอเพิ่มทรัพย์

ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร

11.00-12.00 น. กฎหมายเครื่องสำอางกับ อย.
- กฏหมายและการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลเครื่องสำอางก่อนออกสู่ตลาด

ภญ.ปริณดา
เตชะศิรินุกูล

ผสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00-16.30 น. เทคนิคการสื่อสาร และบุคลิกภาพสำหรับผู้ประกอบการ

คุณวริศรา
บำรุงเวช

คุณครูสอนการแสดง โรงเรียนการแสดง The Drama Academy

สถานที่: ห้องประชุม ชั้น 9 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
9.00-11.00 น. Cosmetics Ingredient: Herbs เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ Workshop

ดร.วีรศิลป์
สอนจรูญ

นักวิจัย สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11.00-12.00 น. เทคโนโลยีการสกัดสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

ดร.อุดมลักษณ์
สุขอัตตะ

นักวิจัยชำนาญการ สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00-17.00 น. เทคโนโลยีการสกัดสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และ Workshop

ดร.อุดมลักษณ์
สุขอัตตะ

นักวิจัยชำนาญการ

คุณประภัสสร
รักถาวร

นักวิจัยชำนาญการ สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานที่: ห้องประชุม ชั้น 9 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
9.00-10.30 น. Innovation in Cosmetic

ดร.สุพนิดา
วินิจฉัย

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10.30-12.00 น. การวิจัยในคลินิกของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางก่อนออกจำหน่าย (Clinical Trial)

ดร.ภก.วีรวัฒน์
ตีรณะชัยดีกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00-16.30 น. Cosmetics Formulation >> Skincare และ Workshop การสร้างสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในกลุ่ม Skincare

คุณพัลลภา
วุฒิภาพรกุล

นักวิจัย สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานที่: ห้องประชุม ชั้น 9 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
9.00-12.00 น. Cosmetics Formulation (Texture) >> Makeup

ดร.นภัตสร
ดิษฐาวุฒิกุล

อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00-17.00 น. Workshop
- การสร้างสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในกลุ่ม Make up

ดร.นภัตสร
ดิษฐาวุฒิกุล

อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานที่: ห้องประชุม ชั้น 9 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
9.00-11.00 น. Manufacturing & Quality Control: Bill of Material, Packaging, Design
- กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพจากโรงงานเครื่องสำอาง

คุณสุริยาพร
ฉันทกุล

ที่ปรึกษาด้านการบริหารคุณภาพ

11.00-12.00 น. Workshop: Case Study of Branding

อาจารย์ทรงพล
เนรกัณฐี

นักวางแผนกลยุทธ์การสร้าง แบรนด์

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00-14.00 น. กรณีศึกษาการสร้างแบรนด์จาก Local Brand

อาจารย์ทรงพล
เนรกัณฐี

นักวางแผนกลยุทธ์การสร้าง แบรนด์

14.00-16.00 น. Brand Solution
- กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาให้กับแบรนด์

คุณอัษฎา
เทพยศ

ประธานบริหาร Quality Plus Group

สถานที่: ห้องประชุม ชั้น 9 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
09.00-10.30 น. Workshop: Business Model Canvas
- ไอเดียสู่การเป็นผู้ประกอบการด้วย Business Model Canvas

คุณวุฒิพงษ์
ผาณิตเศรษฐกร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

10.30-12.00 น. แผนธุรกิจเครื่องสำอางและการเตรียม Pitch Deck

คุณวุฒิพงษ์
ผาณิตเศรษฐกร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. การปิดความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยเครื่องมือทางการเงิน Risk Mitigation with Financial Tool

คุณพิเชฐ
ด่านไทยนำ

ผู้บริหารส่วนพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXIM Excellence Academy : EXAC)

14.30-16.00 น. วางกลยุทธ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

คุณวีระเวช
อรธนาลัย

กรรมการผู้จัดการบริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

สถานที่: ห้องประชุม ชั้น 9 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
9.00-12.00 น. Financial Projection & Fund Raising

ดร.กิตติชัย
ราชมหา

หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. Marketing (PR & Advertising / Exhibition)
- การตลาดเครื่องสำอาง

คุณวุฒิพงษ์
ผาณิตเศรษฐกร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

14.30-16.00 น. Case Study ด้านการทำธุรกิจ แบรนด์ Patapee Clay Mask

คคุณกลยุทธ
ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

สถานที่: ห้องประชุม ชั้น 9 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
9.00-12.00 น. Distribution Channel (T.T. M.T. Online)
- ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าแบบดั้งเดิม
- ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า แบบสมัยใหม่

คุณธนิศร์
จริยากาญจนา

อดีตผู้จัดการฝ่ายบริหารตัวแทนจำหน่ายและการตลาดของบริษัทรถยนต์ชั้นนำของโลก อย่าง BMW และ Izusu

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. Distribution Channel
- การนำเข้าสินค้าในจีนและ E-Commerce

คุณณัฐฐา
เขียวสง่า

กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาณีน ลาปิเน่ แอดวานซ์ จำกัด ผู้ให้บริการรับจดเครื่องหมายการค้าในจีน และบริการรับจัดหาคู่ค้า และติดต่อกับคู่ค้าในจีน

14.30-16.00 น. Crowdfunding Platform
- เงินทุนสำหรับไอเดียธุรกิจ

Ms. HongSin
KWEK

สถานที่: ห้องประชุม ชั้น 9 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร
9.00-12.00 น. Workshop: Business Plan Pitching 1
- นำเสนอผลงานผ่านการ Pitching 1

คณะกรรมการพิจารณารางวัล

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00-16.00 น. Workshop: Business Plan Pitching 2
- นำเสนอผลงานผ่านการ Pitching 2

คณะกรรมการพิจารณารางวัล

16.00-17.00 น. Graduation Ceremony
- พิธีสำเร็จหลักสูตร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานที่: โรงแรม KU Home


หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เวลา เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
**ราคานี้ (45,000 บาท) ยังไม่รวมค่าเดินทางเปิดประสบการณ์ในตลาดต่างประเทศ ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะร่วมเดินทางหรือไม่ได้ตามความต้องการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจ เครื่องสำอาง นำองค์ความรู้และนวัตกรรม จากงานวิจัยไปต่อยอด
เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจ
เครื่องสำอาง นำองค์ความรู้และนวัตกรรม
จากงานวิจัยไปต่อยอด
เพื่อยกระดับขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการในการแข่งขัน และ มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดระดับนานาชาติ
เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการในการแข่งขัน และมี
ความพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดระดับนานาชาติ
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ เครื่องสำอางรายใหม่
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ
เครื่องสำอางรายใหม่

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจสร้างธุรกิจของตนเอง
ผู้สนใจสร้างธุรกิจของตนเอง
ผู้ประกอบการที่มองหาช่องทางใหม่ๆ
ผู้ประกอบการที่มองหาช่องทางใหม่ๆ
ผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ
ผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอาง ด้วยนวัตกรรมสารสกัดขั้นสูงจากพืชและสมุนไพร
  • โอกาสในการส่งสินค้าจำหน่ายในต่างประเทศ
  • โอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจและแบรนด์เครื่องสำอาง
  • โอกาสในการเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจเพื่อรับทุนสนับสนุนจาก TCELS (Thailand Center of Excellence for Life Sciences (Public Organization))
  • เครือข่ายที่ปรึกษาและผู้ประกอบการด้านธุรกิจเครื่องสำอาง
  • การเข้าถึงงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านสารสกัดสมุนไพรเพื่อนำมาต่อยอดในธุรกิจ

กิจกรรมของหลักสูตร

เรียนรู้ตามหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จำนวน 56 ชั่วโมง

เปิดประสบการณ์ธุรกิจและมองหาโอกาสทางการตลาดเครื่องสำอาง ณ ต่างประเทศ จำนวน 24 ชั่วโมง

นำเสนอผลงานผ่านการ Pitching จำนวน 6 ชั่วโมง

ระยะเวลาในการดำเนินหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะเริ่มเรียนอีกครั้งในช่วงต้นปี 2021

ติดต่อเรา

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.